Regulamin strony internetowej

Regulamin strony internetowej

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa, działająca pod adresem wealthselected.com (zwana dalej: Stroną), jest prowadzona przez Wealth Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 19, 00-021 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000318118, NIP: 5252396974, REGON: 140998978 (zwaną dalej „Wealth Selected”, „WSEL”). Adres WSEL do korespondencji jest następujący: ul. Chmielnej 19, 00-021 Warszawa, Polska, numer telefonu +48 22 378 99 50, e-mail adres: info@wealthselected.com .

2. Strona przyjmuje zamówienia na zakup towarów, których sprzedaż na Świecie prowadzi WSEL.

3. Strona działa na zasadach określonych w Regulaminie i ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

4. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed założeniem konta i rozpoczęciem korzystania ze Strony.

5. Rozpoczęcie korzystania ze Strony jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Kupującego.

6. Strona dostępna jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat. W przypadku transakcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli minimalny wiek uprawniający nabycie napojów alkoholowych jest wyższy niż 18 lat, wówczas dla obywatela danego kraju minimalny wiek proporcjonalnie wzrasta.

§ 2. Definicje

Poszczególne pojęcia oznaczają:

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Kupujący – konsument, osoba, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z WSEL niezwiązaną z prowadzeniem działalności gospodarczej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

Konto – indywidualnie przypisany zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy do którego Kupujący poprzez podanie nazwy i hasła ma indywidualny dostęp;

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Sprzedawca – podmiot określony w §1 ust. 1 Regulaminu;

Strona – Strona internetowa określona w §1 ust. 2 Regulaminu;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.)

Towar – oferowane przez Sprzedawcę rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem albo usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta;

§ 3. Cena i opłaty

1. Ceny Towarów są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT i są wyrażone w PLN lub EUR. Jeżeli cena za dany Towar jest wyrażona w innej walucie niż PLN lub EUR, wówczas dana waluta jest podana bezpośrednio w opisie danego Towaru;

2. Cena określona przy danym Towarze nie uwzględnia kosztów wysyłki. Koszt wysyłki jest podany w momencie składania zamówienia. Kupujący również jest zobowiązany do zakupienia polisy ubezpieczającej Produkt od chwili zawarcia umowy sprzedaży do chwili dostarczenia Produktu.

3. Strona przyjmuje płatności w następujących formach:

a. formami płatności za pośrednictwem usługi płatności Stripe lub Pay Pal;

b. zwykłym przelewem na rachunek bankowy, gdzie w tytule należy podać numer zamówienia;

c. za pobraniem.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie

5. Z wyjątkiem płatności za pobraniem, Kupujący jest zobowiązany zapłacić za zamówione Towary i koszt dostawy w terminie w momencie złożenia Zamówienia. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo potwierdzenia w systemie Pay Pal lub Stripe.

6. WSEL wystawia paragon jako dowód sprzedaży. Na prośbę Konsumenta, WSEL może wystawić fakturę VAT.

7. Ceny widniejące na  Stronie, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

8. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

9. W przypadku transakcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty wszelkich należności celnych i podatkowych związanych z Produktem, włącznie z akcyzą. Przedmiotowe koszty nie zostały uwzględnione w cenie Produktu. Na Kupującym ciąży obowiązek odprawienia importowanych Produktów.

10. W przypadku transakcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Sprzedający jest uprawniony, odpowiednio zawiadamiając Kupującego przed dostawą Towarów, zwiększyć cenę zamówienia z powodu wzrostu ceny/kosztów na które nie ma wpływu Sprzedający, takich jak w szczególności, zmiany kursów walut, zmianą polityki kursu walut, zmiana stawek celnych itp. W takich przypadkach Kupujący jest zobowiązany uiścić opłatę uzupełniającą niezwłocznie. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane nieuzupełnieniem opłaty w terminie.

§ 5. Zamówienia

1. Warunkiem złożenia Zamówienia na  Stronie jest zapoznanie się przez Kupującego z Regulaminem i zaakceptowaniem jego treści.

2. Strona przyjmuje Zamówienia przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

3. Zamówienia można składać  za pomocą:

a. formularza dostępnego na Stronie;

4. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu komórkowego oraz złożenia oświadczenia o nabyciu towarów na własne potrzeby, a nie w celach dalszej odsprzedaży. W przypadku planowanego nabycia towarów w celach dalszej odsprzedaży, Kupujący w tym celu musi skontaktować się bezpośrednio za pomocą email ze Sprzedawcą. Kupujący jest zobowiązany podać prawdziwe i aktualne dane. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku powstania szkody w związku z podaniem nieprawdziwych, nieaktualnych, niedokładnych lub niekompletnych danych.

5. Poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i Płacę” Kupujący akceptuje zamówienie i tym samym zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży..

6. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, Kupujący otrzymuje od Strony potwierdzenie otrzymania zamówienia na podany adres email w Zamówieniu z listą zamówionych Towarów, łączną ceną brutto, kosztem dostawy, terminem dostawy i sposobie realizacji zamówienia.

7. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje w przeciągu jednego dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływie tego terminu, Kupujący nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.  Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy: Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy; podane przez Kupującego dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości; Kupujący nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;  pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu; Sprzedawca nałożył na Towar ograniczenia ilościowe dotyczące danego produktu, a Kupujący zamówił większą liczbę produktów.

8. Strona przystępuje do realizacji Zamówienia dopiero po otrzymaniu płatności, chyba że płatność ma nastąpić za pobraniem, wówczas po przesłaniu potwierdzenia Zamówienia. Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie przesłania przez Stronę potwierdzenia realizacji Zamówienia.

9. WSEL zobowiązuje się zrealizować Zamówienie  w najpóźniejszym terminie wskazanym w opisie zamówionych produktów nie później jednak niż w przeciągu 14 dni roboczych chyba, że termin wskazany w opisie jest dłuższy w takiej sytuacji wiążący jest termin dłuższy. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w całości w powyższym terminie, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub zdecydować o realizacji Zamówienia w pozostałej części. W przypadku zwrotu środków, poza zwrotem wpłaconych środków Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek lub innych należności.

10. Sprzedający ma prawo odstąpić, zmienić lub nie przyjąć Zamówienia według własnego uznania nie podając przyczyny, a także z powodu braku dostępności Towaru. Dopiero zatwierdzenie Zamówienia jest wiążące Strony.

11. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Strony są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w punkcie sprzedaży WSEL przy ul. Chmielnej 19, 00-021 Warszawa.

12. Potwierdzenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Kupującego, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

§ 6. Dostawa

1. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży położonym w Warszawie, ul. Chmielna 19 w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00. Kupujący może odebrać Zamówienie osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Kupującego osoby. Kupujący może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej, która odbierze zamówiony Towar z WSEL i dostarczy go do wskazanego przez Kupującego w treści Zamówienia miejsca dostawy.

2. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany lub dostarczony osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca i pracownik firmy kurierskiej uprawnieni są do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

3. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej wydanie Towaru Kupującemu następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów przedstawicielowi firmy kurierskiej.

4. W przypadku wyboru opcji dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej dostawa może się odbywać na całym Świecie z wyłączeniem […]. Jeżeli Towar ma być dostarczony poza obszar UE, Kupujący jest zobligowany do zweryfikowania możliwości dostarczenia Towaru do kraju Kupującego zgodnie z przepisami prawa. Ponadto, Kupujący jest zobowiązany zapłacić wszelkie należności publicznoprawne w tym podatki i opłaty celne.

5. Sprzedający powinien dochować należytą staranność w dostarczeniu Towaru na czas. W przypadku opóźnienia, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym.

6. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej dostawa jest realizowana przez firmę kurierską wybraną przez Sprzedawcę. Towary są ubezpieczone. Sprzedający jest uprawniony do zmiany firmy kurierskiej po zawarciu umowy sprzedaży.

7. Kupujący zostanie zawiadomiony o nadaniu przesyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości sms.

8. W momencie dostawy, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia Towaru w obecności kuriera, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący zobowiązany jest nie przyjąć przesyłki i sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o uszkodzonej przesyłce Stronę.

9. W razie niemożność doręczenia Towarów do miejsca wskazanego przez Kupującego lub z powodu nieobecności osoby uprawnionej do odbioru lub osobistego odbioru przez Kupującego, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za niedoręczenie Towarów.

10. Koszt przesyłki zwrotnej w razie uznania reklamacji Kupującego przez Sprzedającego ponosi Sprzedający.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktów. Czas dostawy nie stanowi istotnego warunku umowy sprzedaży.

  

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący, który zakupił Towar na odległość za pośrednictwem Strony może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w par. 7 ust. 2 Regulaminu. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w par. 7. ust. 9 Regulaminu

2. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

a. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na Stronie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

c. W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta w tym zamówienie usługi, której data realizacji wskazana w opisie  – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

3. W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący jest zobowiązany wypełnić i złożyć formularz odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem: przesyłki rejestrowej pocztowej wysłanej na adres Wealth Solutions S.A. Chmielna 19, 00-021 Warszawa, Polska; albo za pośrednictwem e-mail na adres info@wealthselected.com Formularz o odstąpieniu od umowy sprzedaży musi zostać nadany w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru. W innym razie prawo odstąpienia nie wywołuje skutków prawnych.

4.Formularz wraz z dalszą instrukcją stanowi załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

5.Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Wraz ze zwracanym Towarem należy dołączyć paragon.

6.  Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Kupującego jest zobowiązany zwrócić Kupującemu dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem par. 7 ust. 2. Strona dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Kupujący jest zobowiązany zwrócić Towar lub przekazać osobie upoważnionej przez Stronę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, ze względów higienicznych lub opakowanie uległo zniszczeniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) zawartej w drodze aukcji publicznej.

§ 8. Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego na podstawie rękojmi, jeżeli Towar jest wadliwy, tj. występuje wada fizyczna lub wada prawna.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a. nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Strona zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Strona przy zawarciu umowy, a Strona nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

3. W przypadku zakupu Towaru przez Kupującego, gdzie wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

4. W przypadku wady Towaru, Kupujący jest uprawniony do:

a. żądania obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji  do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

b. odstąpieniu od umowy w przypadku gdy wada ma charakter istotny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

c. wymiany Towaru wolnego od wad, chyba że wymiana Towaru jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Strona;

d. usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Strona;

5. Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania zwrotu środków do czasu doręczenia wadliwych Produktów do Sprzedającego lub wysłania dowodu wysłania Produktów do Sprzedającego przez Kupującego, w zależności które zdarzenie wystąpi pierwsze.

6. Strona odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu jego wydania. W przypadku wymiany Towaru na nowy termin ten biegnie od początku.

7. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Klient może złożyć reklamację na adres poczty elektronicznej Strony określonego w §1 ust. 1 Regulaminu lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres pocztowy Strony. W oświadczeniu Klient powinien opisać wadę i określić swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi.

8. Kupujący powinien złożyć Stronie żądanie wynikające z rękojmi nie później niż w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

9. W terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, Strona rozpatrzy jej zasadność. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

10. Po uznaniu reklamacji Kupujący powinien na koszt Strony dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego przez Stronę.

§ 9. Promocje

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Stronie.

§ 10. RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Wealth Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 19, 00-021 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318118 oraz Wealth Selected Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 19, 00-021 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838500

2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych Użytkowników oraz w zakresie przysługujących Użytkownikom uprawnień, prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych: Barbara Rejczyk, e-mail: iod@wealth.pl, tel.: 22 378 99 50 lub na adres siedziby WSEL.

3. WSEL oświadcza, że w celu realizacji umowy sprzedaży Kupujący zobowiązany jest podać w zamówieniu, następujące dane: imię nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, adres dostawy, adres faktury, data urodzenia.

4. Kupujący oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tych danych przez WSEL; cele te i zakres określają postanowienia niniejszego Regulaminu. Poucza się niniejszym, że Kupujący ma dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 11. Prawa autorskie

1. Treści zamieszczane na Stronie  stanowią własność WSEL lub osób trzecich od których Strona albo WSEL otrzymał zgodę na korzystanie.

2. Wszelkie treści umieszone na Stronie  są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela nie mogą być używane lub zmieniane.

3. Logo Strony jest prawnie chronione.

4. Kupujący korzysta ze Strony na podstawie niewyłącznej i bezpłatnej licencji udzielonej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Udostępnienie licencji nie uprawnia do nabycia jakichkolwiek praw (w tym praw autorskich) do oprogramowania i treści na Strony.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich, Strona będzie dochodziła roszczeń na drodze cywilnej lub/i karnej.

§ 12. Wymagania techniczne

1. W celu zapewnienia właściwej współpracy z Systemem teleinformatycznym Strony wymaga się posiadania najnowszych wersji przeglądarki internetowej.

2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

3. Klient jest zobowiązany do posiadania poczty elektronicznej, za pośrednictwem której strony się porozumiewają.

4. Konto jest dedykowane wyłącznie dla osób, które mogą prawnie skutecznie zawierać umowę sprzedaży i nabywać Produkty oraz mają ukończone 18 lat.

§ 13. Pliki Cookies i pozostałe kwestie techniczne

1. Strona korzysta z tzw. plików Cookies na zasadach określonych w komunikacie i Polityce Prywatności.

2. Pliki Cookies mają na celu dostarczyć dane statystyczne dla Strony o aktywności Kupującego na podstawie ostatnio oglądanych produktów, informacji na temat sesji, w celu dobrania oferty dostosowanej do potrzeb i zainteresowań Klienta.

3. W przypadku pojawienia się hiperłączy podczas korzystania ze Strony przez Kupującego, Strona nie odpowiada za ich treść i niezgodność z obowiązującym prawem.

4. Korzystanie ze Strony i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Kupującego.

§ 14. Pozostałe postanowienia

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na Stronie, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na Stronie, bądź wprowadzenia w nich zmian.

2. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na Stronie, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

3. Jakiekolwiek typograficzne, formalne, czy inne przypadkowe błędy lub omyłki w opisach, zapytaniach, cenniku nie powodują odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie WSEL.

4. Kupujący potwierdza i wyraża zgodę, żeby Produkty mogą być dostarczane jako  „szkło kolekcjonerskie”, „słód kolekcjonerski” lub w inny sposób określony według uznania WSEL.

5. Kupujący wybiera nazwę użytkownika i hasło podczas rejestracji Konta. Kupujący jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa i poufność nazwy użytkownika i hasła. Kupujący nie powinien udostępniać danych logowania osobom trzecim. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za nieautoryzowany dostęp do Kupującego Konta, włącznie z obowiązkiem zapłaty nabytych Towarów.

6. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania WSEL o nieautoryzowanym korzystaniu z Kupującego konta.

7. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, WSEL jest zwolniony z umowy sprzedaży. W takim przypadku strony rozliczą Zamówienie z uwzględnieniem interesów obu stron.

§ 15. Końcowe postanowienia

1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy sprzedaży.

2. Strony obowiązuje prawo polskie.

3. Wiążącą wersją Regulaminu jest wersja polskojęzyczna.

4. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory w drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub nieuzasadnionej zwłoki jednej ze stron w celu rozwiązania polubownego, strona może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

5. Regulamin może ulec zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku uznania danej klauzuli w Regulaminie za nieważną lub bezskuteczną, klauzula obowiązuje w najszerszym możliwym zakresie, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji jego na Stronie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona aby osoby które dbają o swoją prywatność wiedziały jak ich dane osobowe są przetwarzane „Dane Osobowe” i dotyczy strony internetowej www.wealthselected.com („Strona”).
 2. Dane osobowe są to informacje lub jedna informacja, która pozwala zidentyfikować określoną osobę.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wealth Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 318118 („WSEL”), email: info@wealthselected.com.
 4. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. prawo żądania sprostowania danych
  3. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  6. prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora).
 5. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody.
 6. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi) masz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
 8. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania (np. sądom lub organom administracyjnym).
 9. Zbieramy Twoje dane osobowe:
  1. przy składaniu zamówień lub przy rejestracji we WSEL sklepie, gdzie podajesz swoje dane jak imię i nazwisko, e-mail, dane karty kredytowej lub inne niezbędne dane potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i pomocy w znalezieniu dla Ciebie najlepszych produktów;
  2. kiedy rejestrujesz się na WSEL stronie, składasz zamówienia, zapisujesz się na newsletter, wypełniasz formularze na stronie WSEL;
 10. Twoje Dane Osobowe są używane w celu:
  1. personalizacji Twojego profilu w taki sposób aby dostarczać Tobie treści i ofertę najlepiej dopasowaną do Twojego profilu;
  2. poprawy jakości WSEL strony podnoszenia jakości naszych usług dla Ciebie;
  3. by móc lepiej obsługiwać Twoje zapytania;
  4. przetwarzania i obsługi Twoich transakcji;
  5. wysyłania regularnych wiadomości email w sprawie Twoich zamówień i na temat innych produktów i usług;
 11. Twoje dane osobowe są chronione poprzez regularne skanowanie naszych systemów, które wynajdują niebezpieczne  luki, które następnie staramy się odpowiednio zlikwidować i zabezpieczyć.
 12. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w zabezpieczonych systemach do których dostęp mają nieliczne osoby, które są objęte obowiązkiem ścisłej tajemnicy. Ponadto, wszelkie wrażliwe/kredytowe Dane Osobowe są szyfrowane za pomocą SSL.
 13. Nie sprzedajemy ani przekazujemy Twoich Danych Osobowych bez Twojej uprzedniej zgody. Zastrzeżenie to nie dotyczy naszych partnerów hostingowych i innych podmiotów, którzy dostarczają swoje usługi WSEL aby WSEL mogła odpowiednio działać lub aby skutecznie realizować nasze usługi (m.in. wydania i dostawy towarów i usług). Niezależnie od tego, Twoje dane osobowe są zawsze ściśle chronione. Twoje DO mogą zostać ujawnione w przypadkach ściśle określonych przez prawo kiedy wymaga tego polityka strony, w celu ochrony praw, własności osób trzecich lub naszych.
 14. Na naszej stronie mogą pojawić się materiały marketingowe, reklamy podmiotów nam nieznanych.
 15. Podmioty te mają własne systemy i swoją politykę prywatności. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za treści i działania stron, których linki pojawiają się na naszej stronie. Niemniej, w celu ochrony integralnej naszej strony, w razie problemów można z nami się skontaktować.
 16. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane tak długo jak tylko będzie to konieczne w celu realizacji naszej Polityki Prywatności. Twoje Dane osobowe będziemy wykorzystywali tylko i wyłącznie w koniecznym zakresie w celu realizacji naszych prawnych obowiązków. W niektórych przypadkach będziemy zobowiązani do ujawnienia Twoich Danych Osobowych ale tylko wtedy kiedy taki obowiązek będzie wynikał z ustawy albo na żądanie organów uprawnionych do otrzymywania takich informacji (dla przykładu na żądanie sądu lub organu administracyjnego).
 17. Zawsze możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie Twoich danych pod adresem info@wealthselected.com.
 18. Używamy ciasteczek Cookies. Cookies. Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych, takich jak pliki np. cookie lub local storage, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Dla przykładu używamy ciasteczek aby pamiętać Twoje zamówienia. Pozwalają nam ustalić Twoje preferencje na podstawie przeglądanych przez Ciebie stron lub zakładek dzięki czemu możemy dostarczyć dopasowaną do Ciebie ofertę lub usługę. Używamy również ciasteczek w celu zbierania informacji na temat ruchu na stronie i powiązaniach między stronami.
 19. WSEL stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). WSEL nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 20. WSEL stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od WSEL do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 21. WSEL korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, WSEL nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 22. WSEL stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od WSEL.
 23. Używamy ciasteczek Cookies w celu:
  1. zapamiętywania koszyka Twoich zamówień;
  2. zapamiętania Twoich preferencji na przyszłość;
  3. zbierania informacji na temat ruchu na stornach i zakładkach w celu podnoszenia naszych usług i narzędzi dostępnych dla Ciebie w przyszłości. Możemy powierzyć powyższe dane podmiotom zewnętrznym działającym w naszym imieniu;
  4. Wysyłania spersonalizowanych powiadomień;
  5. Dopasowania treści w serwisie do Twoich zainteresowań;
  6. Wyświetlania spersonalizowanych  reklam w innych serwisach;
  7. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 24. Możesz zawsze zdecydować, czy chcesz przy każdej wizycie na stronie być ostrzeganym o ciasteczkach cookies, czy chcesz wyłączyć wszystkie ciasteczka. Robisz to w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer). Każda przeglądarka się różni, więc może będziesz musiał skorzystać z Pomocy aby nauczyć się zarządzania ciasteczkami w Twojej przeglądarce internetowej.
 25. Jeżeli wyłączysz ciasteczka cookies, strona może działać niepoprawnie, niektóre funkcje mogą być niedostępne.
Wealth Selected Spirits selected by Wealth Solutions
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.
Newsletter

  Administratorem danych osobowych jest Wealth Solutions S.A. Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem klauzuli informacyjnej

  X